Kortingveiling.nl, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.kortingveiling.nl en nodigt u uit het aangebodene te winnen/kopen.

Kortingveiling.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kortingveiling.nl spant zich in om de inhoud van www.kortingveiling.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.kortingveiling.nl aangeboden veilingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze veilingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kortingveiling.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten of diensten op www.kortingveiling.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kortingveiling.nl.Voor op www.kortingveiling.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kortingveiling.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze veilingen liggen bij Kortingveiling.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kortingveiling.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke veilingen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.