1. Algemeen

Kortingveiling.nl is een online-platform, die als intermediair tussen aanbieder en bieder producten en diensten aanbiedt aan consumenten d.m.v. een afslagveiling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, die ontstaat tussen de bieder/consument en Kortingveiling.nl

 

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afslagveiling: Veiling, die begint met een vooraf bepaalde prijs en afloopt naar een minimumprijs binnen een bepaalde tijd.

Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Gebruiker: Een bezoeker van de website zonder account.

Bieder: Een bezoeker die zich heeft geregistreerd en in het bezit is van een account.

Aanbieder: De leverancier van het product of dienst.

Wij: Kortingveiling.nl

Lieskamp 34

1991 DD Velserbroek

Email: klantenservice@kortingveiling.nl

Telefoonnummer: 023-5830504

Kvk-nummer: 61180947

Btw-nummer: NL185461803B01

 

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Gebruikers van onze website mogen uitsluitend een account aanmaken als zij 18 jaar of ouder zijn.

3.2 Wij vertrouwen er op dat de verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Indien er misbruik wordt gemaakt van deze gegevens ligt de bewijslast bij de bieder.

3.3 Bieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar account en de overeenkomsten die worden gesloten op dit account. Wij raden dan ook aan om inloggegevens strikt privé te houden en deze nooit te delen met anderen.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite te verbieden. Wij kunnen gebruikers weren of accounts van bieders verwijderen bij het niet naleven van de door ons opgelegde spelregels of bij verdachte situaties, die de eerlijkheid van de veilingen schaden.

 

4. Veilingen

4.1 De bieder verkrijgt het product door binnen de daartoe aangegeven tijd op de dealknop te drukken en de betaling te verrichten welke overeenkomt met de prijs, die aangegeven wordt op het moment van de deal plus de administratie- en eventuele verzendkosten.

4.2 Bij het winnen van een veiling is de bieder / consument verplicht de gewonnen veiling binnen 7 dagen te betalen. Indien dit niet wordt nagekomen, zullen wij een herinnering sturen en de bieder / consument alsnog verzoeken om over te gaan tot betaling. Bij het uitblijven van betaling kan kortingveiling.nl een derde partij inschakelen zoals een incassobureau.

4.3 Kortingveiling.nl probeert zo nauwkeurig mogelijke beschrijvingen en foto’s te tonen, die gelijk staan aan het aangeboden product of dienst. Kortingveiling.nl en zijn aanbieders zijn niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. Dit kan dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.4 Kortingveiling.nl behoudt zich het recht voor om veilingen tussentijds te pauzeren en om eventuele wijzigingen aan te brengen.

4.5 Indien een veiling een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden wordt aangeboden, dan wordt dit nadrukkelijk in de omschrijving vermeld.

 

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.

 

6. Levering

6.1 Kortingveiling.nl of zijn aanbieders zal het gewonnen product of dienst zo snel mogelijk verzenden / leveren nadat de volledige betaling hiervan is voldaan.

6.2 Eventuele leveringstijden, die op de site staan vermeld zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.3 Levering van producten (materiële zaken) zullen worden uitgevoerd door een koerier. De aanbieder van het product zal bepalen welke partij dit zal gaan uitvoeren.

6.4 Levering van diensten kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals e-mail, vouchers per post, etc. De bieder/consument zal tijdig worden ingelicht hoe en wanneer de levering zal plaats vinden.

6.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan kortingveiling.nl kenbaar heeft gemaakt tijdens de betaling.   

 

7. Zichttermijn / herroepingsrecht

7.1 Indien er een overeenkomst is ontstaan tussen bieder/consument en Kortingveiling.nl, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de bieder/consument bij bepaalde producten/diensten het recht (een deel van) de geleverde producten/diensten binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.

7.2 Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst retourneren, conform de door de Kortingveiling.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies (zie 7.6). Indien de producten bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Kortingveiling.nl of zijn aanbieders zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kortingveiling.nl binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de consument / bieder worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald en slechts een gedeelte van de verzendkosten, indien er meerdere producten geleverd zijn. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument/bieder.

7.4 De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking  en inclusief accessoires en bijbehorende documentatie en in nieuwstaat verkerend.

7.5 Op de volgende producten / diensten is het zichttermijn / herroepingsrecht niet geldig:

- reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

- tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten (met uitzondering van abonnementen).

- Producten die speciaal voor Bieder / Consument zijn gemaakt , bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp.

- Producten met houdsbaarheidsdatum  die kunnen bederven, zoals bloemen of   consumptiemiddelen.

- Hygiëne producten die een verzegeling hebben.

- Cd’s, dvd’s en cd-roms, waarvan de verzegeling is verbroken.

7.6 Indien bieder / consument zich wil beroepen op het zichttermijn / herroepingsrecht, verzoeken wij vriendelijk om hier ons retour formulier te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen. En deze te sturen naar klantenservice@kortingveiling.nl. Wij zullen de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen.

 

8. Spelregels

Kortingveiling.nl heeft een aantal spelregels opgesteld om de betrouwbaarheid van zijn dienst te kunnen waarborgen en het verloop van de veiling zo eerlijk en aangenaam mogelijk te houden. Wij kunnen gebruikers weren of accounts van bieders verwijderen bij het niet naleven van de door ons opgelegde spelregels, zoals:

A) Het herhaaldelijk te laat of niet betalen van een gewonnen veiling.

B) Een account te hebben aangemaakt met onjuiste gegevens.

C) Een aanstootgevende, misleidende, racistische, pornografische of enigszins andere in strijd met de wet opgegeven gebruikersnaam.

D) Bij vermoeden van fraude.

 

9. Aansprakelijkheid

Kortingveiling.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerd aanwenden of uitoefenen van de producten of diensten. Lees altijd voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of de bijbehorende gebruiksaanwijzing. 

 

10. Klachten

Wij streven ernaar onze veilingen zo leuk en transparant mogelijk te laten verlopen. Mocht je toch niet tevreden zijn over ons of de geleverde producten/diensten laat het ons dan weten. Wij nemen alle klachten serieus en zullen proberen deze naar tevredenheid op te lossen. Ook suggesties of eventuele opmerkingen om onze diensten te verbeteren zijn van harte welkom.